REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kurtyny Paskowe - PVC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kurtyny Paskowe - PVC

I. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy KurtynyPaskowe-PCV – dostępny jest pod adresem: www.kurtynypaskowe-pcv.pl.
 2. Sprzedawca - podmiot administrujący i prowadzący Sklep, którym jest firma E-MAXTRADE S.C. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. 3 Maja 47/20, NIP: 6482776675, Regon: 363503719.
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kurtyny Paskowe - PCV.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Kupującym czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Użytkownik – każdy korzystający ze sklepu w jakikolwiek sposób,
 8. Formularz rejestracji – udostępniony na stronie sklepu formularz, pozwalający założenie Konta, w który należy wpisać wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
 9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia przez Internet,
 10. Produkt - towar prezentowany w Sklepie Internetowym,
 11. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu,
 12. Dowód zakupu – faktura VAT,
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy o nazwie KurtynyPaskowe-PCV – jest dostępny pod adresem internetowym www.kurtynypaskowe-pcv.pl prowadzonym przez firmę E-MAXTRADE S.C. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. 3 Maja 47/20, NIP: 6482776675, Regon: 363503719.
 2. Dane kontaktowe dla konsumentów:
  a. Adres firmy: ul. 3 Maja 47/20, 41-800 Zabrze;
  b. E-mail: info@kurtynypaskowe-pcv.pl;
  c. Telefon: (+48) 502-281-181;
 3. Użytkownik serwisu KurtynyPaskowe-PCV przed skorzystaniem z serwisu powinien zapoznać się w pełni z niniejszym Regulaminem.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określone są w sposób wyłączny poprzez postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia zdolnego do utrzymania połączenia z Internetem, elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie instrukcji dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że: a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości, b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępu lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za udostępnienie nazwy konta (nazwy użytkownika) i hasła osobom trzecim.
 4. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  a. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności postanowienia dotyczące korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
  b. Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie wprowadzanych przez Sprzedawcę,
  c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
  d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w przeciągu 30 dni,
  e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były powodem blokady.
 5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin Sklepu.

V. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Polski, w zakresie sprzedaży kurtyn paskowych.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez elektroniczny Formularz zamówienia lub bezpośrednio przez e-mail,
 3. Kupujący jest zobligowany do podania prawidłowych danych w celu realizacji zamówienia.
 4. Sklep informuje Klienta o wszystkich etapach realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie.
 5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane jedynie do momentu wysyłki towaru z wyłączaniem kurtyn paskowych przygotowanych na zamówienie Klienta. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 2 dni.
 8. Informacje publikowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
 9. Umowy sprzedaży zostaje zawarta:
  a. w przypadku zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą potwierdzenia przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia,
  b. w przypadku zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  c. w przypadku zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Kupującego o braku zamówionego Produktu w magazynie oraz o przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni), nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub anulować zamówienie danego Produktu lub anulować całość zamówienia.
 12. W razie braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie internetowym są prezentowane w wartościach netto i brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonych w PLN.
 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  a. płatność za pobraniem,
  b. płatność przelewem na konto Sprzedającego,
  c. płatność internetowa za pomocą systemu płatności.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu płatności; system ten może pobierać dodatkową prowizję, o czym Kupujący jest informowany w procesie składania zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona z wyprzedzeniem w warunkach i kosztach dostawy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

VII. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać jeden sposób dostawy: dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską,
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami opublikowanymi na stronie i zależą od wagi oraz wymiarów zewnętrznych przesyłki.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o kosztach wysyłki po złożeniu zamówienia. Jeżeli koszt przesyłki nie może być podany w momencie składania zamówienia, koszt ten jest podawany później przy potwierdzaniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia od kupującego jako akceptacji podanych kosztów przesyłki.
 4. Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Warunki Dostawy (masz pewnie inny link do wstawienia).
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 1. Produkty oferowane w naszym Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte dwunastomiesięczną gwarancją sprzedawcy lub producenta, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu tak jak określają to przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie przekazania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili przekazania Produktu temu przewoźnikowi.
 4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, by upewnić się czy nie jest uszkodzony oraz czy jest on kompletny. Jeśli Produkt posiada uszkodzenia lub tez stwierdzi się inne nieprawidłowości przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie blokuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, może jednak utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez powiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
 6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 7. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@kurtynypaskowe-pcv.pl lub w formie pisemnej na: Zabrze (41-800), ul. 3 Maja 47/20.
 8. W przypadku reklamacji Produktu prosimy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwi rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 9. W przypadku wady Produktu, Konsumentowi wolno:
  a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  b. żądać usunięcia wady, albo
  c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni niesatysfakcjonujący Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Konsument może zażądać usunięcia wady zamiast wymiany Produktu na wolny od wad lub też zamiast usunięcia wady, chcieć kompletnej wymiany zakupionej rzeczy. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.
 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: E-MAXTRADE S.C., Zabrze (41-800), ul. 3 Maja 47/20. Jeżeli Konsument zażąda usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien owy Produkt udostępnić w miejscu, w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu ustalenia terminu odbioru reklamowanego Produktu.
 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
 16. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela według własnego uznania, drogą: a. pisemną na adres reklamującego, b. elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub c. telefonicznie.

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Sprzedawca realizuje usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać: dane Użytkownika, temat reklamacji, przyczynę reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez formularz dostępny po zalogowaniu w sklepie lub przez pocztę e-mail.
 4. Jeżeli reklamacja nie spełnia wyżej wymienionych warunków formalnych, Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku niedostarczenia brakujących danych w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca może odmówić reklamacji jeżeli reklamacja:
  a. dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych na stronie Sklepu. Wówczas odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b. dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. Wówczas odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. pochodzi od nieupoważnionej osoby trzeciej, która nie posiada stosownego pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego w sposób opisany w paragrafie VIII, ust. 16.
 7. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 9. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela według własnego uznania, drogą: a. pisemną na adres reklamującego, b. elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub c. telefonicznie.
 10. Informujemy, że Konsument posiada także możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, poprzez:
  a. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
  b. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy lokalnego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie nie dłuższym niż do 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się:
  a. w przypadku umowy, stanowiącej, że przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od przejęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b. w przypadku umowy, która obejmuje wiele artykułów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od przejęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  c. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  d. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Takowe oświadczenie należy dostarczyć do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 (par. X) powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na: E-MAXTRADE S.C., Zabrze (41-800), ul. 3 Maja 47/20 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@kurtynypaskowe-pcv.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta ta przestaje być wiążąca.
 6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w sposób przemyślany, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Jeśli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z eksploatacji Produktu w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później, niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, wszelakie płatności, jakie zostały dokonane przez Konsumenta, zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia Konsumenta, tym samym sposobem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu, kiedy Produktu zostanie zwrócony lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty będące skutkiem wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany z uwzględnieniem modyfikacji według specyfikacji Konsumenta mających na celu zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest łatwo psujący się Produkt lub Produkt mający krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, gdzie szczelność dla zewnętrznych czynników stanowi integralną cechę danego urządzenia, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  e. w której przedmiotem świadczenia są produkty na bazie alkoholu, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, które pozostają poza kontrolą Sprzedawcy;
  f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo aplikacje komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. o dostarczanie wszelkiego rodzaju treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

 1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorcą, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
  a. Po otrzymaniu Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. Jeśli Produkt posiada uszkodzenia lub tez stwierdzi się inne nieprawidłowości przesyłki, Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
  b. Jeśli wada rzeczy wyszła na jaw później, ponieważ jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe, Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później, niż do 7 dni od daty jej stwierdzenia. Przekroczenie tegoż terminu jest równoznaczne z utratą uprawnień z tytuły rękojmi.
  c. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Produkt.
  d. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dodaj LINK) dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@kurtynypaskowe-pcv.pl lub w formie pisemnej na: E-MAXTRADE S.C., Zabrze (41-800), ul. 3 Maja 47/20.
  e. W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: E-MAXTRADE S.C., Zabrze (41-800), ul. 3 Maja 47/20.
  f. Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
  g. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z celem, charakterem bądź przedmiotem działania Sklepu, a w szczególności podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz z szeroko rozumianymi normami obyczajowymi.
 2. Sprzedawca dołoży wszelakich starań, aby Sklep oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały stale i bez zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za działania których Sprzedawca również nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin lub zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, dotyczących kwestii funkcjonowania Sklepu (FAQ czyli Często Zadawane Pytania), do publikacji udzielanych porad i innych treści wartych upublicznienia wedle uznania Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam prezentowanych na stronie Sklepu na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej Sklepu, a w szczególności do: treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie, przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu w żaden sposób i w żadnym zakresie nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa, za wyjątkiem automatycznego tymczasowego przechowywania plików komputerowych w pamięci urządzenia cyfrowego, będącego skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków dozwolonego użytku regulowanych prawem.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu możliwa jest wyłącznie z istotnej przyczyny, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego użytkowania Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem uaktualnionej wersji Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie owych zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki będą dostępne i określane każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może ona zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu jako tak zwane pliki pamięci podręcznej, znane również jako tymczasowe pliki internetowe.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie przesądza automatycznie o nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zdjęcia umieszczone na stronie Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może zostać umieszczone zdjęcie poglądowe (produktu podobnego) - w takim przypadku każdorazowo informacja o tym fakcie zostanie umieszczona wraz ze zdjęciem poglądowym.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu odpowiednich, niezawisłych polskich sądów powszechnych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel